עגלת קניות החשבון שלי

תקנון והסבר כללי

 

טרגט הום אלקטריק בע"מ ( ח.פ. 513790071) הינו היבואן של חברת לייפהייט בישראל.

הזכות להשתתף במכירות באתר לייפהייט (להלן "החברה")

רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הבאות: דיינרס קלאב ישראל, אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה .תנאי מוקדם לתוקף הרכישה באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. הקניה באתר הינה מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר, שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים החברה  שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מציעים בהליכי המכירות השונים באתר, במידה והחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלה עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו באתר החברה לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש. לחברה שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל קניה או עסקה של מציע כאמור. לחברה הזכות למנוע ו/או לבטל השתתפותם של קונים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

 

כללי

ביטול קניה

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מתאריך קבלת המוצר. הודעה על הביטול תשלח בכתב באימייל לחברה. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 30 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 30 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר, באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצר או שירות שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, ושירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם ממועד ביטול העסקה עד מועד מתן השירות חלפו פחות משבעה ימי עבודה.

 

ביטול הליכי מכירה על ידי החברה

הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך מכירה באתר באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת ו/או טעות אנוש בתום לב .

 

 

איסוף עצמי

במעמד הקניה, על המציע לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. יובהר: לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את הבחירה. בחר הקונה באופציה של איסוף עצמי, ייצור קשר עם החברה לתיאום הגעתו לאיסוף המוצר תוך המועד הקבוע כימי אספקת המוצר. לא פנה הלקוח לחברה תוך הזמן הנקוב כמועד האספקה לתיאום האיסוף העצמי, רשאי החברה לבטל את קנייתו .איסוף עצמי יתאפשר רק לבעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ולאחר הצגת כרטיס האשראי ותעודת הזהות.

 

מחסור במלאי

החברה עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג באתר יימצא במלאי. החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. אם לאחר קניה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו ותאפשר לו לבחור במידת האפשר בין קבלת מוצר חלופי דומה ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.  במידה ואין הקונה מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הזוכה, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק לזוכה מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא החברה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לזוכה או לאחר, ולזוכה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין הקניה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לזוכה.

 

איחור באספקת המוצר

במקרה של איחור באספקת המוצר (מעבר ל 21 ימי עסקים ) , תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר הזוכה בעת הרשמתו לאתר. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי הזוכה בלבד ובהצגת ת.ז וכרטיס אשראי של הזוכה במעמד המסירה. היה והקונה אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הזוכה ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. יודגש, כי החלברה אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לקונים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים ו/או נחשבים לישוביעם מרוחקים . לזוכים המתגוררים בישובים אלה עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי בסמוך למקום מגוריהם אשר יתואם עמם מראש, וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת המוצרים למועד בו תוסר ההגבלה הביטחונית כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה .התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים. בכל מקרה של הובלה חריגה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מי מטעמה כגון: הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה, תחול .עלות ההובלה במלואה על הזוכה. מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך בחיפה.

 

 

Newsletter

סגור